Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej  RODO,  informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Waryński Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045537, o numerze REGON: 012123621, NIP: 5270104640, kapitał zakładowy: 2 033 150,00 zł.

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, usługodawców i dostawców, a także dane naszych potencjalnych klientów z uwagi na nawiązany przez nich lub przez nas kontakt lub publiczne udostępnienie danych i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzamy dane osobowe w relacjach z naszymi klientami  i partnerami w celach realizacji umów lub w relacjach przed zawarciem umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe mogą służyć także do przetwarzania do celów związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co może wynikać z przepisów prawa podatkowego lub innych przepisów o charakterze publicznoprawnym.

Ponadto w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług znajdujących się w ofercie Waryński Trade Sp. z o.o., w szczególności maszyn budowlanych i wózków widłowych, w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) lub w zakresie w jakim pozyskane zostały bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu oferowania naszych produktów i usług.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora.

Pani/Pana dane osobowe  nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Dane są usuwane po osiągnięciu celu ich gromadzenia lub przetwarzania. Może to nastąpić o zakończeniu współpracy z administratorem. Jeżeli dane osobowe muszą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego są one przechowywane do czasu upływu odpowiedniego okresu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt  e-mailowy pod adresem: rodo@warynski-trade.com.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Waryński Trade Sp.  z o.o.